logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich prowadzących działalność zawodową, czyli osób fizycznych wykonujących zawód, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Korzyści

Polisa daje ubezpieczonemu:

  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu (prowadzeniem działalności zawodowej),
  • większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, zostanie wypłacone odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową,
  • szeroki katalog klauzul dodatkowych; możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta,
  • ratalny schemat płatności, pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Warunkiem odpowiedzialności jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda.

Podmiotom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, udziela się ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
W przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynikającym z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych, warunkiem udzielenia ochrony jest uprzednie zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Okres ubezpieczenia powinien się pokrywać z okresem, na jaki zawarte zostało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nowych umów ubezpieczenia, zawieranych w czasie trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dopuszcza się zawieranie ubezpieczeń krótkoterminowych, z końcową datą okresu ubezpieczenia pokrywającą się z końcową datą okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.