logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu międzynarodowym.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje:

  • pełną ochronę przed ryzykami OC, na jakie narażony jest każdy przewoźnik drogowy,
  • wypłatę odszkodowania,
  • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody,
  • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
  • atrakcyjną cenę ubezpieczenia,
  • możliwość ratalnej płatności składki bez dodatkowych opłat.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym oraz w ruchu międzynarodowym połączonym z krajowym, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów, zarówno przy użyciu własnych jak i podnajętych środków transportu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie.

W ramach polisy pokrywa się także:

  • uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego,
  • koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
  • koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.

Koszty te nie są limitowane, ale są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej.

Ogólne warunki ubezpieczenia przewidują możliwość rozszerzenia za dodatkową opłatą odpowiedzialności, poprzez włączenie niektórych ryzyk wyłączonych w standardzie.