logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Korzyści

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych są:

  • spełnienie przez podmiot leczniczy obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej, który wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654),
  • ochrona majątku ubezpieczonego przed konsekwencjami wyrządzenia szkody, tj.  przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego,
  • zmniejszenie ryzyka negatywnych konsekwencji związanych prowadzoną działalnością leczniczą,
  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej, z wykonywaną działalnością leczniczą stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla pacjentów,
  • poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci należne świadczenie,
  • sprawna i rzetelna obsługa umowy ubezpieczenia  oraz likwidacji szkód zapewniona przez zespół wyspecjalizowanych pracowników.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:
1.    100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
2.    75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.