logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób prawnych, osób fizycznych, lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wykonujących zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
Ubezpieczenie adresowane jest do:

 • szkół,
 • przedszkoli,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osób fizycznych wykonujących zawód nauczyciela, opiekuna, albo czynności pomocnicze w procesie nauczania i wychowania.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia:

 • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej (wykonywania zawodu nauczyciela, czynności opiekuńczych); większą wiarygodność ubezpieczonego,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia wychowankowi, uczniowi, lub innej osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, Towarzystwo Ubezpieczeninowe wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością lub wykonywaniem zawodu, bądź czynności opiekuńczych,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta,
 • obniżkę składki za zawarcie zbiorowej formy umowy ubezpieczenia w przypadku osób fizycznych,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością (wykonywanym zawodem, czynnościami), określoną w umowie ubezpieczenia, oraz z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.
Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody:

 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy,
 • powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • powstałe w rzeczach ruchomym, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni,
 • będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności,
 • wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.