logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Przedsiębiorców (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna)

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje zarówno elementarną i niezbędną ochronę przed skutkami szkód w rzeczowych składnikach mienia należącego lub będącego w posiadaniu ubezpieczonego, jak i pokrycie ryzyk i kosztów dodatkowych związanych ze szkodą. Daje możliwość wyboru i kreowania zakresu ubezpieczenia poprzez podział na zakres podstawowy (obejmujący takie ryzyka jak ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), oraz zakres rozszerzony, obejmujący pozostałe, klasyczne ryzyka losowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Aby zapewnić klientom swobodę wyboru niezbędnej dla nich ochrony i dzięki temu dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, Towarystwo Ubezpieczeniowe umożliwia zawarcie umowy w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • upadek statku powietrznego.

Zakres podstawowy może zostać rozszerzony dodatkowo o szkody powstałe w wyniku:

 • huraganu, deszczu, nawałnicy,
 • powodzi,
 • gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu,
 • trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi,
 • uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy,
 • szkody wodociągowej,
 • upadku drzew, budynków lub budowli,
 • przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym.

W obydwu wariantach ochrona obejmuje jednocześnie szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z opisanymi zdarzeniami, objętymi umową ubezpieczenia, oraz zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak:

 • zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 • akcja ratownicza mająca na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, ich składowaniem lub utylizacją,
 • odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych).