logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla prowadzących działalność gospodarczą osób prawnych, osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Korzyści

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Ubezpieczeniem objęte są maszyny  w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

 • rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,
 • środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),
 • maszyn pracujących pod ziemią,
 • maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach).

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem i zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody w tym mieniu, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki oraz z zastrzeżeniem podania przez Ubezpieczającego odrębnych sum ubezpieczenia, zakres ochrony może zostać rozszerzony o koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy, oraz frachtu ekspresowego i lotniczego, a także inne koszty uzgodnione pomiędzy Ubezpieczającym, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, niewymienione w OWU oraz postanowieniach dodatkowych. Zaliczane są do nich między innymi szkody spowodowane przez:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
 • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 • błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • niedobór wody w kotłach,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe
w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność na mocy niniejszych OWU.
Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, do niniejszych OWU dołączone mogą zostać uzgodnione dodatkowe klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia.