logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie ładunków w transporcie jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców - producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu. Ubezpieczenie kierowane jest zarówno do tych przedsiębiorców, którzy w przewozach towarów korzystają z własnego transportu, jak również do firm korzystających z usług zawodowych przewoźników.

Korzyści

W ramach ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie fazy przewozu ładunku drogą lądową (samochodową lub kolejową), lotniczą, morską, lub śródlądową, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku na trasie transportu. Ochrona może obejmować również operacje załadunku lub wyładunku.

Zgodnie z życzeniem klienta umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu, lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.

Ubezpieczenie obejmuje towary przewożone przez przewoźnika zawodowego na podstawie umowy przewozu (transport obcy) lub wykonywane transportem własnym.

Suma ubezpieczenia może obejmować przewidywany zysk lub koszty handlowe w wysokości do 10% wartości ubezpieczonego mienia, jak również koszty transportu do miejsca przeznaczenia, cło, oraz podatek od towarów i usług VAT.

Pokrywane są również koszty ratowania ubezpieczonego ładunku, poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Ponadto mogą być pokryte koszty usunięcia pozostałości po szkodzie wraz z kosztami utylizacji oraz koszty ekspertyzy rzeczoznawcy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Transporty są ubezpieczane w oparciu o standardowe Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses), powszechnie stosowane zarówno przez ubezpieczycieli jak i przez handlowców, eksporterów i importerów na całym świecie.

W ramach tych klauzul ubezpieczyciel może udzielać ochrony ubezpieczeniowej w kilku wariantach pokrycia:

  • zakres podstawowy obejmuje szkody powstałe wskutek konkretnie wymienionych zdarzeń losowych, takich jak na przykład: pożar, eksplozja, wypadek środka transportowego (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „C”),
  • zakres rozszerzony obejmuje oprócz wymienionych ryzyk również szkody powstałe w rezultacie zmycia z pokładu, przedostania się wody morskiej, jeziornej lub rzecznej do ładowni, kontenera, lub miejsca składowania (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „B” – ten zestaw klauzul ma zastosowanie wyłącznie do przewozów morskich),
  • zakres pełny obejmuje szkody w wyniku wszelkich zdarzeń losowych, za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „A” lub Instytutowe Klauzule Ładunkowe Lotnicze – w transporcie lotniczym).

Poza powyższymi standardowymi klauzulami Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenie w oparciu o specjalistyczne klauzule ładunkowe, opracowane dla konkretnych rodzajów ładunku bądź środków transportu (np. Instytutowe Klauzule Olejowe, Instytutowe Klauzule Węglowe, czy też Instytutowe Klauzule dla Mięsa Mrożonego). Ładunki przewożone drogą powietrzną i morską mogą być ubezpieczone dodatkowo od ryzyk wojennych i strajkowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty i żywe zwierzęta.