logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów Korporacyjnych posiadających flotę co najmniej 15 pojazdów.

Korzyści

Produkt ubezpieczeniowy dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdej floty pojazdów,
z uwzględnieniem takich elementów, jak:

 • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów należących do floty, pojazdów własnych danego podmiotu gospodarczego, jak również floty pojazdów użytkowanych przez ten podmiot,
 • uproszczona procedura zawierania umów ubezpieczeń,
 • uproszczona procedura likwidacji szkód,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe,
 • zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta,
 • różne warianty likwidacji szkód,

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy.
Ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów wchodzących w skład floty pojazdów to kompilacja kilku produktów, które łącznie pozwalają zapewnić pełną ochronę ubezpieczonego mienia.

W skład programu ubezpieczeniowego wchodzą następujące produkty:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie Autocasco,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • ubezpieczenie Assistance,
 • ubezpieczenie Szyb - szkody szybowe likwidowane w ramach tego ubezpieczenia nie obciążają przebiegu szkodowego ubezpieczenia autocasco.

Ubezpieczenie Autocasco oparte jest na bazie All risks. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania
z pojazdu.

Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Ponadto polisa oferuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Dodatkowo polisa obejmuje pomoc w organizacji usług assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami, a w szczególności usługi holowania ubezpieczonego pojazdu, transportu zastępczego do miejsca przeznaczenia, zakwaterowania oraz pomocy technicznej i medycznej. W ramach ubezpieczenia ponadto oferowane jest pokrycie kosztów, w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi lub zwierzętami, korzystania z parkingu, wymiany koła lub naprawy opony, otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków, oraz dostarczenia paliwa.