logo fabryka ubezpieczeń

Skontaktuj się z naszym agentem: 32 543 543 543

lub napisz do nas maila korzystając z formularza kontaktowego

Budynków

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem majątkowym, którego celem jest zapewnienie odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w przedmiocie ubezpieczenia na skutek zajścia zdarzenia wskazane w umowie ubezpieczenia. Stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Takim prawem majątkowym jest m.in. własność, w tym przypadku własność nieruchomości. Na rynku ubezpieczeń istnieje wiele ubezpieczeń majątkowych - np. autocasco czy ubezpieczenie mieszkań. Są to ubezpieczenia dobrowolne, o których kształcie - a więc o przedmiocie, zakresie ubezpieczenia, czy też wyłączeniach spod ochrony ubezpieczeniowej - decyduje sam zakład ubezpieczeń określając je w ogólnych warunkach każdego z tych ubezpieczeń (o.w.u.). Na kształt ubezpieczenia obowiązkowego zakład ubezpieczeń nie ma wpływu - warunki tego ubezpieczenia są regulowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa i nie podlegają żadnym modyfikacjom. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie rolnikowi odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku np. powodzi, pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły. Istotą tego ubezpieczenia jest ochrona interesu majątkowego rolnika, co jest szczególnie istotne w przypadku gospodarstw, których posiadacze nie mają innych źródeł dochodu, lub dochody te są zbyt małe by zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnych strat.Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty nieposiadające tych cech nie stanowią budynków rolniczych w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a więc nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia.